Вход за регистрирани
статистика
Брой активни обяви: 0
Брой структури на ДА: 236
Брой потребители: 616
Мобилност в държавната администрация

ВАЖНО!

Считано от 10 декември 2019 г. функцията на Информационен портал за мобилност на служителите в държавната администрация по смисъла на чл. 81а от Закона за държавния служител се изпълнява от Портала за работа в държавната администрация (използвайте линка в секция „Информация за проекта).

 

Обявите, публикувани на този портал преди 10 декември 2019 г. са валидни до изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите. Процедурите по мобилност, обявени преди тази дата, приключват по реда, който действа към момента на издаването на заповедта за обявяването им.

 

За да можете да въвеждате и актуализирате обяви за мобилност е необходима регистрация в новия Портал за работа в държавната администрация. Необходимо е да прикачите заповедта на органа по назначаване, с която сте определени за администратор "Мобилност“.

 

Тази информация е в съответствие с разпоредбите на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (в сила от 10.12.2019 г., приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., обн. ДВ. бр. 97 от 10 декември 2019 г.)

 

Проект „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Общата цел на проекта е подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация.

Специфичните цели са:

  • Развитие на системата за планиране на човешките ресурси в държавната администрация – осигуряване на необходимия за правилното планиране на човешките ресурси и прилагане на гъвкави условия на труд в държавната администрация инструментариум, включващ съответни методики, модели, механизми, правила и процедури;
  • Укрепване на капацитета в държавната администрация за правилно планиране на човешките ресурси и ефективен подбор на кандидати за заемане на длъжност;
  • Създаване на възможности за прилагане на гъвкави условия на труд и развитие на системата за мобилност

Целеви групи
Целевата група обхваща както държавните служители, така и служителите по трудово правоотношение в централните, областните и общинските администрации. Предвид ангажиментите си във връзка с успешното провеждане на политиката по УЧР в държавната администрация, са дефинирани и специфични целеви групи по проекта, както следва :

  • ръководители и служители в звената по УЧР в централните, областните и общинските администрации;
  • висши държавни служители в централните, областните и общинските администрации;
  • експертите от секретариата на Съвета за административната реформа.

Чрез реализацията на проекта, осигуряващ разработване на инструментариум от методики, модели, механизми, правила и процедури за планиране на човешките ресурси и мобилност и подпомагане на държавната администрация при тяхното въвеждане и прилагане, се цели подобряването на политиката по управлението на човешките ресурси (УЧР). Проектът е насочен към изпълнението на приоритетна национална политика.

Дейности:
Дейност 1: Проучване и сравнителен анализ на политики и практики в областта на планирането на човешките ресурси и мобилността в държавната администрация.
Дейност 2: Развитие на системата за планиране на човешките ресурси.
Дейност 3: Практическо прилагане на разработените методики и модели за планиране на човешките ресурси в държавната администрация.
Дейност 4: Разширяване на възможностите за мобилност на национално и европейско ниво.

  • 12.12.2012
  • 12:20
  • Administrator
© 2014 Информационен портал за мобилност в държавната администрация ИПМДА. Общи условия. Всички права - запазени!