Вход за регистрирани
статистика
Брой активни обяви: 21
Брой структури на ДА: 235
Брой потребители: 613
Мобилност в държавната администрация

Механизмът за постоянна мобилност (чл. 81а от Закона за държавния служител) има за цел от една страна да разшири възможностите за професионално и кариерно развитие на държавните служители, а от друга - да подпомогне структурите на държавната администрация да подобряват институционалния си капацитет чрез възможността по-бързо да намират необходимите им опитни експерти.

Държавен служител, който работи в една администрация и едногодишният срок за изпитване е изтекъл, може да бъде назначен в друга администрация без провеждане на конкурс за длъжността, ако отговаря на условията за нейното заемане.

Всички длъжности, които се заемат чрез постоянна мобилност се обявяват в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация въз основа на заповед на органа по назначаването или на определено от него длъжностно лице, в която се посочват: длъжността; минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за нейното заемане; необходимите документи, мястото и срокът за подаването им, който не може да бъде по кратък от 10 дни. Порталът за  мобилност осигурява прозрачност относно длъжностите, които ще се заемат по мобилност и дава възможност на държавните служители да се информират и да кандидатстват за подходящите позиции.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на обявената длъжност по постоянна мобилност органът по назначаването извършва подбор.

Назначаването се извършва след сключване на писмено споразумение между служителя, определен да заеме длъжността и органите по назначаването на двете администрации. Ако органът по назначаването на администрацията, в която работи държавният служител, откаже да подпише споразумението, служителят може да бъде назначен след сключване на споразумение между него и другата администрация и след подаването на едномесечно предизвестие до администрацията, в която работи.

Постоянната мобилност може да се прилага за служители, назначени по заместване по чл. 15 от Закона за държавния служител, ако по отношение на тях е изтекъл срокът на изпитване и имат годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

Постоянната мобилност не може да се прилага за служители, назначени на непълно работно време.


Порталът е разработен по проект № К 11-21-2/16.08.2011 г. „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  • 12.12.2012
  • 12:20
  • Administrator
© 2014 Информационен портал за мобилност в държавната администрация ИПМДА. Общи условия. Всички права - запазени!