Вход за регистрирани
кандидатури
ОБЯВИ ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
  • 01 Октомври 2018
Структура: Агенция за държавна финансова инспекция
|
Длъжностно ниво: Експертно ниво 5
|
Образователна степен: магистър
|
Ранг: IV старши
|
Опит: 2 години

Агенция за държавна финансова инспекция, гр. Смолян: Старши финансов инспектор


Извършва планови финансови инспекции в съответствие с разпоредбите на ЗДФИ и ППЗДФИ, с цел защита на публичните финансови интереси и планови проверки по реда на чл.238, ал.4 от ЗОП.

Дирекция: „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки“, Втори отдел, с място на работа ИРМ гр. Смолян

Структура: Агенция за държавна финансова инспекция

Наименование на длъжност: Старши финансов инспектор

Професионално направление: Икономика

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (81а от ЗДС)

Длъжностно ниво: Експертно ниво 5

Населено място: Смолян

Минимална образователна степен: магистър

Минимален ранг: IV старши

Минимален професионален опит: 2 години

Спец. изисквания: - образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност от професионално направление „Икономика“ или „Право“, с придобита правоспособност
- компютърни умения – MS Office.

Заплата: 1090 - лв.

Изисквани документи: Кандидатите за участие в подбора да представят следните документи:
1. Писмено заявление (свободен текст) за участие в процедурата за заемане на длъжността при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
4. Автобиография
Документи за участие в подбора могат да се подават по един от следните начини:
- по ел. поща на адрес: hr@adfi.minfin.bg
- чрез Информационния портал за мобилност в държавната администрация
- на адрес: АДФИ, гр. София, ул. „Леге“ № 2, отдел „Управление на човешките ресурси и административноправни дейности“.

Моята автобиография: преглед

Моите документи:
Все още нямате добавени документи.
редакция на документите

Моите документи са валидни и аз кандидатсвам по тази обява:
© 2014 Информационен портал за мобилност в държавната администрация ИПМДА. Общи условия. Всички права - запазени!