Вход за регистрирани
кандидатури
ОБЯВИ ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
  • 18 Юни 2019
Структура: Народно събрание на Република България
|
Длъжностно ниво: Експертно ниво 1А
|
Образователна степен: магистър
|
Ранг: II младши
|
Опит: 5 години

Народно събрание на Република България, гр. София: Системен администратор, І степен


Проучване, анализ и даване на становища по предложения за решения на проблеми по изграждане и развитие на компютърните системи на Народното събрание; предоставяне на мнение по прилагане на развити методологически въпроси и реализиране на нови високо технологични решения; участие в разработване на концепции в областта на хардуера и програмното осигуряване на всички нива в Народното събрание; предложения за вземане на решения, свързани с проектиране и разработки, насочени към автоматизиране дейността в Народното събрание; участие в комисии и работни групи, свързани с информационното осигуряване на Народното събрание; участие във всички дейности на дирекцията, свързани с информационните технологии и интегриране на нови системи; оказване на методическа помощ на народните представители и служителите от администрацията при отстраняването на възникнали проблеми или неясноти с използването на компютърна техника и/или софтуерни продукти; системна поддръжка на инсталиране и конфигуриране на софтуер за архивиране; участие при инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на софтуер за сървъри, работни станции; инсталиране и конфигуриране на активно и пасивно мрежово оборудване; планиране, инсталиране и конфигуриране на директорийни услуги и груповите политиките за сигурност; оперативна поддръжка на апаратното и програмното осигуряване на системата за гласуване, координация на договорните отношения с външни организации за поддръжка и развитие на електронната система за гласуване и следене на договорните задължения. Поддържане и администриране на бази от данни, генерирани от електронната система за гласуване. Размер на основната заплата – съгласно съответното ниво и длъжност при отчитане на квалификацията и професионалния опит със средно възнаграждение в размер от 2590 лв. до 3050 лв.

Дирекция: дирекция „Информационни и комуникационни системи“

Структура: Народно събрание на Република България

Наименование на длъжност: Системен администратор, І степен

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (81а от ЗДС)

Длъжностно ниво: Експертно ниво 1А

Населено място: София

Минимална образователна степен: магистър

Минимален ранг: II младши

Минимален професионален опит: 5 години

Спец. изисквания: Минимални изисквания за заемане на длъжността са:
- образование – висше;
- образователно-квалификационна степен – магистър;
- професионална област – информационни технологии;
- професионален опит – 5 години професионален опит или присъден ранг II младши;
3.2. Допълнителна квалификация:
- владеене на английски език; професионални курсове и сертификати по теми, свързани с основната дейност;
Да притежава разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация “Поверително”. Задълбочени познания и практически опит в системна администрация на операционни системи, системи за архивиране и наблюдение на мрежите.Познания в областта на антивирусен софтуер и издателски системи. Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнение на Закона за държавния служител и преките му задължения; Високи професионални познания и умения в областта на Информационните технологии, натрупан опит и допълнителна квалификация, свързана с конкретно изпълняваната дейност.
Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в друга администрация и да е изтекъл едногодишния срок за изпитване по реда на чл. 12 от ЗДСл, като назначените по чл. 15 от ЗДСл кандидати е необходимо да имат годишна оценка от последното оценяване в другата администрация, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

Заплата: 2590-3050 - проф.опит лв.

Изисквани документи: 1. Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на трите имена; ЕГН; телефони; e-mail; адрес за кореспонденция);
2. Автобиография;
3. Копие на диплома с приложения в цялост за висше образование и придобита образователно-квалификационна степен;
4. Копия на документи, удостоверяващи наличието и продължителността на професионалния опит (трудов, служебен или осигурителен стаж). Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
5. Копия на служебна книжка и заповеди, удостоверяващи: налично служебно правоотношение; придобит ранг от служителя; изтекъл едногодишен срок за изпитване; заемане на длъжност при пълно работно време. В случай, че кандидатът е назначен по заместване, следва да представи и копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация;
6. Копия на други документи, по преценка на кандидатите, удостоверяващи допълнителна квалификация и умения;
7. Документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация.
8. Място и срок за подаване на документите: Народно събрание, София 1169, пл. „Народно събрание“ № 2; деловодство, тел. 02 9392371, 029392077, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. Срокът за подаване на документи е до 08.07.2019 г. включително.

Моята автобиография: преглед

Моите документи:
Все още нямате добавени документи.
редакция на документите

Моите документи са валидни и аз кандидатсвам по тази обява:
© 2014 Информационен портал за мобилност в държавната администрация ИПМДА. Общи условия. Всички права - запазени!